Harmonogram VIII edycji

HARMONOGRAM OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU

Edycja VIII
Temat: Odra. Przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe znaczenie rzeki

 

Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady do 10.05.2018
Termin zgłoszenia szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać na adres slaskaolimpiada@gmail.com  Formularz VIII edycji) 15.09.2018
Eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela
z wykorzystaniem testu przesłanego przez Komitet Główny). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu:

·         geografii regionu śląskiego (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),

·         historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,

·         wielojęzycznej literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,

·         sztuki i dziedzictwa kulturowego.

18.09.2018
Ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych do 20.09.2018
Przesłanie protokołu z eliminacji Organizatorom (w wersji elektronicznej) na adres slaskaolimpiada@gmail.com do 24.09.2018
Etap II – przygotowanie przez uczestnika pisemnej pracy konkursowej o charakterze badawczym 10.05 – 7.12.2018
Ostateczny termin przekazania pracy przez ucznia do komisji szkolnej 1 7.12.2018
Ocena prac konkursowych przez komisje szkolne zgodnie z kartami oceny opracowanymi przez Komitet Główny (wzór karty oceny pracy będzie dostępny na stronie internetowej OWoGŚ w listopadzie), wyłonienie zwycięzców rekomendowanych do udziału w finale (maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły, których prace zostały ocenione na co najmniej 75 punktów  na 100 pkt możliwych do zdobycia) 7–14.12.2018
Ostateczny termin przekazania prac wraz z kartami oceny do Komitetu Głównego (data dotarcia prac do siedziby Organizatora) w formie: tradycyjnej (wydruk komputerowy) oraz elektronicznej na adres slaskaolimpiada@gmail.com (plik PDF i skan wypełnionej karty oceny pracy) 21.12.2018
Weryfikacja prac przez Komitet Główny 22.12.2018 – 30.01.2019
Ogłoszenie listy finalistów na stronie internetowej OWoGŚ 31.01.2019
Przygotowanie do zawodów finałowych luty – marzec 2019
Zawody finałowe 29.03.2019

 

1Uwaga: prawo do poddania ocenie pisemnej pracy konkursowej przez komisję szkolną nabywa uczeń, który pozytywnie przejdzie I etapu Olimpiady tzn. zaliczy test pisemny I etapu.