Regulamin

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem, złamanie regulaminu będzie skutkować dyskwalifikacją.

Regulamin konkursu OWoGŚl

REGULAMIN KONKURSU

OLIMPIADA WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU

Wprowadzenie

„Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku” to ogólnopolski, interdyscyplinarny konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest sprawdzenie wiedzy o Górnym Śląsku z zakresu geografii, historii, literatury i dialektu śląskiego oraz sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Udział w konkursie jest okazją do wzbudzenia refleksji nad pytaniami: Kim jestem? Skąd jestem? Co wyróżnia moją wspólnotę i mój region? Taka refleksja może pomóc w dostrzeżeniu własnej tożsamości. Daje możliwość poczucia wartości zakorzenienia w tradycji własnego regionu. Przyczynia się także do zauważenia i akceptacji specyfiki innych wspólnot i regionów. Takie założenia generują następujące zadania:

 • inspirowanie zainteresowania młodzieży przeszłością oraz współczesnymi problemami Górnego Śląska,
 • kształtowanie postawy otwartości i poszanowania wielokulturowości, burzącej stereotypowe postrzeganie Górnego Śląska;
 • rozwijanie pasji poznawczych młodzieży,
 • stymulowanie twórczego myślenia – interdyscyplinarnego i holistycznego.

Podstawę prawną organizacji Olimpiady stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. RP Nr 13 poz. 125 z późn. zmianami).

Olimpiada finansowana jest ze środków własnych Organizatora oraz środków pozyskanych od sponsorów.

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1. Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, zwanej dalej Olimpiadą, jest Związek Górnośląski z siedzibą w Katowicach przy ul. Pawła Stalmacha oraz Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 7.
1.2. Zadaniem Organizatora jest:

 • powołanie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku,
 • zapewnienie logistyki przedsięwzięcia oraz środków finansowych na jego realizację,
 • prowadzenie dokumentacji Olimpiady,
 • prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających Olimpiadę.

1.3. Organizator ma prawo do:

 • reprezentowania Olimpiady na zewnątrz,
 • nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi,
 • rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników.

§ 2. Struktura organizacyjna Olimpiady

2.1. Olimpiada oparta jest na modelu scentralizowanym. Za jej organizację odpowiada Komitet Główny.
2.2. Komitet Główny
1) Komitet Główny powoływany jest przez Organizatora Olimpiady na 3 letnią kadencję.
2) W skład Komitetu Głównego mogą wchodzić pracownicy naukowi wyższych uczelni, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz specjaliści z zakresu edukacji regionalnej.
3) Komitet Główny wyłania spośród swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. Skład Komitetu Głównego stanowi załącznik do regulaminu.
4) Do obowiązków Komitetu Głównego należy:

 • sporządzenie szczegółowego harmonogramu Olimpiady w każdej edycji,
 • opracowanie tematów prac pisemnych, zgodnych z tematyką przewodnią (hasłem przewodnim) dla każdej edycji Olimpiady oraz zestawu literatury zalecanej w danej edycji,
 • upublicznienie tematów prac pisemnych poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Olimpiady,
 • opracowanie kart oceny prac pisemnych,
 • weryfikacja oceny prac pisemnych uczestników, będąca podstawą do zakwalifikowania uczestnika do etapu finałowego,
 • opracowanie testu I etapu, przekazanie go do szkół zgodnie z harmonogramem,
 • ustalenie listy finalistów i opublikowanie jej na stronie internetowej Olimpiady,
 • opracowanie interdyscyplinarnego testu finałowego,
 • powołanie jury zawodów finałowych,
 • przeprowadzenie zawodów finałowych Olimpiady,
 • ustalenie listy laureatów i przekazanie laureatom zaświadczeń o preferencyjnym przyjęciu na studia według procedury określonej w regulaminie,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej Olimpiady,
 • utrzymywanie kontaktu z uczestnikami danej edycji Olimpiady i ich opiekunami,
 • udzielenie pisemnych odpowiedzi na pytania związane z daną edycją Olimpiady.

2.3. Jury zawodów finałowych 1) Jury zawodów finałowych powoływane jest przez Komitet Główny Olimpiady.
2) W skład jury wchodzą członkowie Komitetu Głównego oraz zaproszeni specjaliści z dziedzin objętych tematyką Olimpiady.
3) Zadaniem jury jest:

 • ocena prac w części pisemnej finału,
 • ustalenie listy uczestników części ustnej i przekazanie jej do wiadomości uczestników,
 • ocena prezentacji finałowej, wraz z odpowiedziami na 2 pytania, zadane przez członków jury,
 • sporządzenie protokołu z przebiegu zawodów finałowych oraz innej dokumentacji, zgodnej z zawartym porozumieniem z uczelnią wyższą, oferującą preferencyjne przyjęcie na studia.

2.4. Komisja szkolna
1) Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, powołana przez Dyrektora Szkoły ucznia zgłoszonego do udziału w Olimpiadzie.
2) W skład komisji szkolnej wchodzą nauczyciele reprezentujący dziedziny wiedzy, które obejmuje zakres Olimpiady. O wielkości komisji decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając liczebność uczestników I etapu, jednak zaleca się, by komisja składała się przynajmniej z 4 osób (przewodniczącego i trzech członków), reprezentujących poszczególne dziedziny Olimpiady (geografia,
historia, literatura oraz sztuka).
3) Do zadań komisji szkolnej należy przeprowadzenie I etapu Olimpiady (eliminacji szkolnych) oraz
pierwszej części II etapu Olimpiady, a w szczególności:

 • pobranie przesłanego drogą elektroniczną testu I etapu, powielenie go w ilości równej liczbie zgłoszonych uczestników,
 • zapewnienie bezpieczeństwa w czasie powielania testów, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieupoważnionym do momentu rozpoczęcia eliminacji szkolnych,
 • przeprowadzenie eliminacji szkolnych zgodnie z regulaminem,
 • ocena prac I etapu zgodnie z arkuszem odpowiedzi i sporządzenie listy osób, zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady,
 • sporządzenie protokołu z przebiegu eliminacji szkolnych i przesłanie go drogą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora,
 • ocena prac pisemnych II etapu, zgodnie z kartą oceny, pobraną ze strony Olimpiady,
 • wyłonienie zgodnie z regulaminem najlepszych prac i przekazanie ich w formie papierowej oraz elektronicznej, wraz z wypełnionymi kartami oceny, do Organizatora na wskazany adres, w terminie określonym w harmonogramie.

4) Komisja szkolna jest zobowiązania do zachowania tajemnicy w zakresie treści testu I etapu do momentu rozpoczęcia eliminacji szkolnych.

§ 3. Uczestnicy Olimpiady

3.1. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, dających prawo zdawania egzaminu maturalnego. Uczestnikami Olimpiady mogą zostać uczniowie klas drugich i trzecich szkół/oddziałów trzyklasowych oraz klas trzecich i czwartych szkół/oddziałów czteroklasowych.

3.2. Do Olimpiady uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.

3.3. Przyjęcie do konkursu odbywa się na podstawie zgłoszenia uczniów przez ich szkołę za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Olimpiady. Formularz należy przesłać do Komitetu Głównego jako załącznik w formacie MS Word na adres slaskaolimpiada@gmail.com.

3.4.Uczestnicy Olimpiady zobowiązani są do:

 • przestrzegania regulaminu Olimpiady,
 • stosowania się do terminów, zawartych w harmonogramie danej edycji Olimpiady,
 • informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie (m.in. rezygnacji z udziału w etapie finałowym, niemożności stawienia się na zawody finałowe).

3.5. Uczestnik Olimpiady ma prawo do:

 • udziału w Olimpiadzie na zasadach określonych w regulaminie,
 • pełnej informacji na temat przebiegu Olimpiady, obowiązującej tematyki, szczegółowej literatury oraz terminów,
 • odwołania się od decyzji Komitetu Głównego na zasadach określonych w § 6 regulaminu.

§ 4. Organizacja zawodów

4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.

4.2. Olimpiada składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych w formie testu interdyscyplinarnego (I etap), wykonania przez uczestnika pracy konkursowej o charakterze badawczym (II  etap) i dwustopniowego finału (III etap).

4.2.1. Etap I  – eliminacje szkolne:

1) Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, powołana przez dyrektora szkoły. W jej skład wchodzą nauczyciele reprezentujący dziedziny wiedzy, objęte zakresem konkursu (zalecane: geograf, historyk, polonista, nauczyciel z dziedziny sztuki). O wielkości komisji decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając liczebność uczestników I etapu, jednak zaleca się, by komisja składała się przynajmniej z 4 osób.

2) Eliminacje szkolne polegają na wypełnieniu przez uczestników pisemnego testu, obejmującego zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu:

 • geografii regionu śląskiego (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),
 • historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,
 • wielojęzycznej literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,
 • sztuki i dziedzictwa kulturowego.

3) Test (jeden egzemplarz) zostaje przekazany przez Komitet Główny do szkół drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, na dzień przed planowanym terminem eliminacji.

4) Komisje szkolne pobierają test, powielają go w ilości równej liczbie uczestników eliminacji, pakują do koperty, która zostaje komisyjnie zamknięta  i opieczętowana. Członków komisji szkolnej obowiązuje zachowanie w tajemnicy treści testu do momentu rozpoczęcia eliminacji szkolnych.

5) Eliminacje szkolne rozpoczynają się we wszystkich szkołach, biorących udział w konkursie, o godzinie 9.00. Czas przeznaczony na wypełnienie testu to 45 minut.

6) Uczestnicy eliminacji wypełniają test samodzielnie. Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek źródeł informacji i urządzeń mobilnych, w tym z telefonów komórkowych. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwa komisja szkolna.

7) Arkusz odpowiedzi wraz ze schematem oceniania zostaje przekazany przez Komitet Główny do szkół drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, w dniu eliminacji po ich zakończeniu.

8) Komisja szkolna sprawdza testy zgodnie z nadesłanym kluczem i wyłania uczestników II etapu. Uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej 50% punktów z testu, kwalifikują się do II etapu.

9) Wszelkie decyzje związane z organizacją i przeprowadzeniem I etapu, podejmuje komisja szkolna.

4.2.2. Etap II  – praca konkursowa

1) Etap II składa się z dwóch części:

 • część I – wykonanie przez uczestników pracy konkursowej, ocena prac przez komisje szkolne, wyłonienie zwycięzców i przesłanie ich prac do Komitetu Głównego,
 • część II – weryfikacja ocen nadesłanych prac (ponowne sprawdzenie prac) przez Komitet Główny i kwalifikacja do finału.

2) Praca konkursowa to samodzielna, pisemna praca ucznia, o charakterze badawczym, na wybrany temat, podany w danej edycji Olimpiady. Uczestnik może korzystać z pomocy opiekuna merytorycznego, zwłaszcza przy kompletowaniu źródeł informacji, wyborze metod pracy oraz konstrukcji opracowania.

3) Zestaw tematów do wyboru opracowuje Komitet Główny i umieszcza na stronie internetowej Olimpiady do końca czerwca roku, w którym odbywa się dana edycja Olimpiady.

4) Uczestnicy przekazują prace komisji szkolnej w terminie ujętym w harmonogramie danej edycji Olimpiady.

5) Prace ocenia komisja szkolna, zgodnie z kartami oceny opracowanymi przez Komitet Główny.

6) W karcie oceny uwzględnia się następujące kryteria:

 • wartość i poprawność merytoryczna pracy,
 • badawczy charakter pracy,
 • obecność samodzielnych sądów i ocen,
 • różnorodność wykorzystanych źródeł,
 • poprawność formalna opracowania.

7) Komisja szkolna po zakończeniu oceny prac, tworzy listę rankingową uczestników, wg sumy uzyskanych punktów.

8) Uczestnicy części I, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów z pracy pisemnej i ostatecznie zajęli miejsca 1 – 3, zgłaszani są przez szkołę do etapu finałowego. Prace zwycięzców, wraz z kartą oceny pracy, przesyłane są przez komisję szkolną do siedziby Komitetu Głównego na adres podany na stronie internetowej Olimpiady, w terminie zgodnym z harmonogramem danej edycji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przesłania prac do Komitetu Głównego.

9) Komitet Główny dokonuje ponownego sprawdzenia i oceny nadesłanych prac, zgodnie z  kartą oceny pracy i tworzy listę rankingową. Kwalifikacji do finału Olimpiady dokonuje Komitet Główny, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • praca po weryfikacji uzyskała co najmniej 75% punktów,
 • liczba finalistów nie może przekroczyć 25.

10) W sytuacji, gdy prac ocenionych na co najmniej 75% punktów jest więcej niż 25, Komitet Główny kwalifikuje do finału autorów najlepszych 25 prac, zgodnie z listą rankingową.

11) Prace weryfikowane są niezależnie przez dwóch członków Komitetu, specjalistów w dziedzinie, której dotyczy praca. W sytuacjach spornych, pracę przekazuje się ekspertowi, powołanemu przez Organizatora. Ostateczną decyzję o kwalifikacji pracy podejmuje Komitet Główny.

12) Lista uczestników zakwalifikowanych do finału zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Olimpiady w terminie określonym w harmonogramie danej edycji.

4.2.3. Etap III – zawody finałowe

1) Finał Olimpiady składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

2) Finał przeprowadza Komitet Główny, a w skład jury wchodzą członkowie Komitetu oraz zaproszeni przez Organizatora specjaliści z dziedzin objętych tematyką Olimpiady.

3) Część pisemna polega na wypełnieniu specjalistycznego testu, obejmującego wiedzę i umiejętności z każdej z czterech dziedzin:

 • historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,
 • geografii regionu (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),
 • literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,
 • sztuki i dziedzictwa kulturowego.

4) Test składa się z czterech części, z których każda sprawdza kompetencje uczestnika w jednej z wymienionych dziedzin. Test jest wielozadaniowy, różnicujący, z wykorzystaniem materiałów graficznych (mapy, ryciny, fotografie, tabele), statystycznych i tekstowych.

5) Wyniki części pisemnej, wraz z decyzja o kwalifikacji do części ustnej, podawane są do wiadomości uczestników po zakończeniu ich sprawdzania.

6) Do części ustnej kwalifikują się uczestnicy, którzy w części pisemnej spełnili następujące kryteria:

 • przystąpili do testów w każdej z czterech dziedzin,
 • w każdym z podejść (części tematycznej) uzyskali co najmniej 20% punktów możliwych do uzyskania w danej części,
 • łącznie uzyskali co najmniej 50% punktów z sumy uzyskanej przez najlepszego uczestnika.

7) Część ustna odbywa się w tym samym dniu. Zadaniem uczestników jest przedstawienie swojej pracy konkursowej w formie prezentacji oraz udzielenie odpowiedzi na 2 pytania jury. Szczegóły dotyczące przygotowania prezentacji oraz wymogi formalne zostaną podane uczestnikom finału w terminie zgodnym z harmonogramem danej edycji, nie później niż na miesiąc przed terminem zawodów finałowych.

8) Prezentację uczestnika ocenia komisja złożona z 3 członków jury – specjalistów w danej dziedzinie.

9) Ocena prezentacji i odpowiedzi finalisty jest jawna i przedstawiona wszystkim uczestnikom po zakończeniu pracy danej komisji.

10) Na ocenę w części ustnej składają się punkty uzyskane za prezentację pracy i odpowiedzi na pytania członków komisji.

11) Laureatami Olimpiady zostają osoby, które uzyskały co najmniej 70% punktów łącznie z części pisemnej (test) i ustnej (prezentacja pracy + odpowiedzi na pytania komisji związane z pracą pisemną) etapu finałowego.

12) Lista laureatów ma postać listy rankingowej, zgodnej z ilością punktów uzyskanych w finale Olimpiady.

§ 5. Przepisy szczegółowe

5.1. Udział osób niepełnosprawnych w Olimpiadzie

Organizatorzy Olimpiady dołożą wszelkich starań, aby umożliwić udział w Olimpiadzie osobom niepełnosprawnym. Etapy wymagające osobistego stawienia się uczestnika: I i III, zostaną zorganizowane w takich miejscach, aby dostęp do nich nie stwarzał problemów osobom niepełnosprawnym.

5.2. Wypadki losowe

Ze względu na charakter zawodów, Organizator nie przewiduje możliwości przeprowadzenia eliminacji szkolnych oraz finału Olimpiady w terminie dodatkowym. W etapie II, na wniosek opiekuna merytorycznego uczestnika, Komitet Główny może w uzasadnionych przypadkach przesunąć termin przekazania pracy konkursowej do siedmiu dni.

5.3. Pokrywające się terminy

Organizator, w miarę swoich możliwości, dołoży wszelkich starań, by umożliwić udział w Olimpiadzie osobie, która równocześnie bierze udział w innej olimpiadzie, a ich terminy się pokrywają.

5.4. Dyskwalifikacja

Uczestnik Olimpiady może zostać zdyskwalifikowany na każdym etapie Olimpiady i po jej zakończeniu, jeżeli dopuści się rażącego naruszenia regulaminu lub obowiązującego prawa. W szczególności:

 • na etapach pisemnych nie pracuje samodzielnie, korzysta z jakichkolwiek źródeł informacji,
 • przedstawi do oceny pracę, która nie jest samodzielnym opracowaniem własnym.

5.5. Odebranie uprawnień

Jeżeli uczestnik został zdyskwalifikowany po uzyskaniu uprawnień Laureata lub Finalisty, następuje odebranie mu tych uprawnień.

5.6. Przechowywanie prac olimpijskich.

Prace konkursowe II etapu oraz rozwiązane testy finałowe są przechowywane w siedzibie Komitetu Głównego do końca maja roku, w którym odbywa się dana edycja olimpiady. Prace konkursowe II etapy mogą być odebrane przez autorów lub osoby przez nieupoważnione, do końca roku szkolnego, w którym odbywa się dana edycja konkursu. Po tym terminie nie odebrane prace będą niszczone.

§ 6. Tryb odwoławczy

6.1. Odwołanie od decyzji komisji weryfikującej prace konkursowe oraz oceniającej zawody finałowe składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 7 dni od daty zakończenia II etapu (odwołanie od decyzji komisji weryfikującej) lub finału (odwołanie od decyzji jury, oceniającego zawody finałowe).

6.2. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres Komitetu Głównego Olimpiady lub osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe.

6.3. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty jego otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym.

6.4. Po wpłynięciu odwołania, Przewodniczący Komitetu Głównego, korzystając z pomocy członków Komitetu Głównego, zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.

6.5. Po ustaleniu zasadności odwołania, Przewodniczący Komitetu Głównego informuje o podjętej decyzji członków Komitetu Głównego oraz Organizatora Olimpiady i podejmuje stosowne działania.

§ 7. Rejestracja przebiegu części ustnej zawodów finałowych

7.1. Zawody finałowe w części ustnej są rejestrowane.

7.2. Rejestracja prezentacji i odpowiedzi odbywa się za zgodą uczestnika. Brak zgody uczestnika nie wyklucza go z udziału w danym etapie, pozbawia jednak możliwości złożenia odwołania od uzyskanej oceny.

7.3. Zarejestrowane odpowiedzi są przechowywane w siedzibie Komitetu Głównego przez 1 rok od ogłoszenia wyników; po upływie tego czasu są niszczone.

7.4. Zarejestrowane odpowiedzi mogą być wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji wyników uzyskanych w czasie zawodów dla potrzeb realizacji trybu odwoławczego.

7.5. Rejestracja odbywa się poprzez nagranie audio.

§ 8. Uprawnienia i nagrody

8.1. W klasyfikacji wyników uczestników Olimpiady stosuje się następujące terminy: Laureat Olimpiady, Finalista Olimpiady, uczestnik finału.

1) Laureatami Olimpiady zostają osoby, które w finale uzyskały co najmniej 70% punktów łącznie z części pisemnej (test specjalistyczny) i ustnej (prezentacja pracy + odpowiedzi na pytania członków jury związane z pracą pisemną) etapu finałowego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niewyłonienia laureata Olimpiady.

2) Finalistami Olimpiady zostają uczestnicy zakwalifikowani do części ustnej, jednak nie spełnili kryteriów koniecznych do uzyskania tytułu laureata.

3) Pozostałe osoby, które przystąpiły do zawodów finałowych w części pisemnej, są uczestnikami finału.

8.2. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.)

8.3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

8.4. Laureatom Olimpiady przysługują następujące nagrody:

 • prawo do preferencyjnego przyjęcia na studia (indeks) na wybrany kierunek uczelni wyższej, która podpisała umowę o współpracy z Organizatorem. W każdej edycji Olimpiady ilość i rodzaj proponowanych przez uczelnie indeksów jest publikowana na stronie Olimpiady do końca października roku, w którym trwa dana edycja,
 • nagroda rzeczowa,
 • dyplom Laureata.

8.5. Finalistom Olimpiady przysługują następujące nagrody:

 • nagroda rzeczowa,
 • dyplom Finalisty.

8.6. Uczestnikom finału przysługują następujące nagrody:

 • nagroda rzeczowa,
 • dyplom uczestnika OWoGŚ.

§ 9. Postanowienia końcowe

9.1. Preferencyjne przyjęcie na studia (indeks) otrzymują laureaci zgodnie z miejscem zajętym na liście rankingowej (niezależnie od podjętego tematu pracy), od najwyższego do wyczerpania ilości indeksów.

9.2. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i serię paszportu) oraz danych teleadresowych do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w danej uczelni.

9.3. Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

9.4. Wyniki postępowania, zawierające listę laureatów konkursu wraz ze wskazaniem studiów wybranych przez laureata (kierunek, specjalność, typ oraz tryb), zostaną przekazane przez Organizatora do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w  danej uczelni.

9.5. Warunkiem otrzymania indeksu i  rozpoczęcia studiów jest dopełnienie przez laureata konkursu wszystkich procedur rekrutacyjnych na studia w danej uczelni, w tym m.in. dokonanie rejestracji w terminie obowiązującym kandydatów na danej uczelni oraz dostarczenie do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w danej uczelni zaświadczenia podpisanego przez Organizatora konkursu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.

9.6. Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem.

Dodaj komentarz