Terminy

HARMONOGRAM OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU

Edycja IX
Temat: Powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku. Ludzie – miejsca – zdarzenia

Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady do 17.05.2019
Termin zgłoszenia szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać na adres slaskaolimpiada@gmail.com  Formularz) 15.09.2019 (niedziela)
Eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela
z wykorzystaniem testu przesłanego przez Komitet Główny). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu:

·         geografii regionu śląskiego (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),·         historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,

·         wielojęzycznej literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,

·         sztuki i dziedzictwa kulturowego.

17.09.2019

(wtorek)

Ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych do 20.09.2019 (piątek)
Przesłanie protokołu z eliminacji Organizatorom (w wersji elektronicznej) na adres slaskaolimpiada@gmail.com do 24.09.2019

(wtorek)

Etap II – przygotowanie przez uczestnika pisemnej pracy konkursowej o charakterze badawczym 17.05 – 6.12.2019

(piątek)

Ostateczny termin przekazania pracy przez ucznia do komisji szkolnej 1 6.12.2019
Ocena prac konkursowych przez komisje szkolne zgodnie z kartami oceny opracowanymi przez Komitet Główny (wzór karty oceny pracy będzie dostępny na stronie internetowej OWoGŚ w listopadzie), wyłonienie zwycięzców rekomendowanych do udziału w finale (maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły, których prace zostały ocenione na co najmniej 75 punktów  na 100 pkt możliwych do zdobycia) 6–13.12.2019
Ostateczny termin przekazania prac wraz z kartami oceny do Komitetu Głównego (data dotarcia prac do siedziby Organizatora) w formie: tradycyjnej (wydruk komputerowy) oraz elektronicznej na adres slaskaolimpiada@gmail.com (plik PDF i skan wypełnionej karty oceny pracy) 23.12.2019 (poniedziałek)
Weryfikacja prac przez Komitet Główny 23.12.2019 – 30.01.2020
Ogłoszenie listy finalistów na stronie internetowej OWoGŚ 31.01.2020
Przygotowanie do zawodów finałowych luty – marzec 2020
Zawody finałowe 27.03.2020 (piątek)

1Uwaga: prawo do poddania ocenie pisemnej pracy konkursowej przez komisję szkolną nabywa uczeń, który pozytywnie przejdzie I etap Olimpiady tzn. zaliczy test pisemny I etapu.